3.4. Infiintare ONG - Asociatii si Fundatii

Categorie: LEGISLATIE

Organizațiile neguvernamentale (ONG-urile) sunt structuri juridice de natură privată,  independente de instituțiile statului, având capacitatea de a lua decizii în nume propriu și  de a răspunde legal pentru consecințele aplicării acestor decizii.

Organizațiile neguvernamentale se pot constitui pentru un scop de interes public sau  colectiv precum și în interesul personal, nepatrimonial, al membrilor. Caracteristică de  baza a acestui tip de entitate este data de interzicere a distribuirii excedentului financiar  către membri, motiv pentru care ONG-urile se mai numesc și organizații non-profit , nepatrimoniale sau fără scop lucrativ.

Asociaţiile şi fundaţiile, persoane juridice de drept privat, se pot constitui în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificată și completată prin OG 37/2003 fiind aprobată prin Legea 245/2005.

Pentru inființarea unui ONG sunt necesare cel putin 3 persoane fizice sau/si juridice.

Etape de înființare

1. Rezervarea denumirii

Primul pas în înființarea unei organizații non-profit este obținerea dovezii ca denumirea  aleasă de voi este conformă cu legea și că nu a fost deja folosită sau rezervată de altcineva.  Dovada disponibilității denumirii se obține de la Ministerul Justiției, în baza unei cereri.

Termenul de trimitere a răspunsului este de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Valabilitatea dovezii este de 3 luni de la data emiterii. Dovada se poate prelungi, în caz de  nevoie; în aceasta situație trebuie să faceți cererea de prelungire cel târziu în ziua expirării  dovezii inițiale

2. Asigurarea sediului social

Legea prevede necesitatea existenței unui sediu (social) pentru Asociație/Fundație.  Astfel,  se va  încheia  un Contract de împrumut de folosință sau Contract de Comodat.

Dacă aveți la dispoziție un spațiu închiriat, veți avea nevoie de Contractul de închiriere  și bineînțeles de acordul proprietarului. În cazul  imobilelor aflate sub ipotecă, se cere acceptul oficial al băncii creditoare.

Dacă sediul este stabilit într-un imobil ce cuprinde mai multe proprietăți cu destinație rezidențială (bloc, vilă), se mai cer următoarele:

    - acordul vecinilor cu pereți comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu semnături cum că sunt de acord cu funcționarea sediului Asociației în apartamentul respectiv).

    - acordul Asociației de Proprietari. Acordul se dă pe un formula r- tip, de la  administratorul imobilului.

3. Intocmirea actelor

Actele în baza cărora veți cere acordarea personalității juridice organizației voastre se  numesc Statut și respectiv Act Constitutiv.

Ambele se încheie în forma autentificată de notar sau atestată de un avocat, în mai multe  exemplare (preferabil, câte 5-6 din fiecare).

Trimiteți propunerea voastră pentru aceste acte, pentru a le citi și  eventual a face observații pe marginea lor, cu câteva zile înainte de data la care v-ați  propus atestarea.

4. Constituirea patrimoniului inițial

Va trebui acum să constituiți patrimoniul inițial minim necesar înființării ONG-ului.

Aceasta se face prin deschiderea unui depozit bancar și are, pentru o asociație non-profit,  un cuantum egal cu un salariu minim brut pe economie (700 lei). De verificat

Patrimoniul se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancara sub forma de  “patrimoniu inițial”. Trebuie să completați un formular, să anexați o copie xerox dupa actul  constitutiv autentificat și să achitați o taxă de deschidere de cont. Veți primi un extras de cont doveditor.

Banii rămân blocați până la obținerea hotărârii judecătorești de înființare, când veți putea  transfera banii într-un cont bancar propriu-zis.

Dacă doriți, puteți constitui patrimoniul inițial din sume mai mari față de minimul prevăzut  de lege. Oricum cuantumul trebuie să fie menționat în Statut.

5. Obținerea cazierului fiscal al tuturor fondatorilor

Fondatorii (asociatii) trebuie sa obțină si cazierul fiscal personal.

 Valabilitate: Cazierul Fiscal are valabilitate doar 30 zile de la data eliberarii!

6. Dobândirea personalității juridice

Puneți într-un dosar cu șină următoarele acte, în această ordine:

 •   cererea de înscriere în vederea dobândirii personalității juridice;
 •   dovada rezervării  disponibilității denumirii;
 •   patru exemplare de pe Actul constitutiv și Statut;
 •   actele doveditoare ale sediului social  și patrimoniului inițial;
 •   cazierul fiscal al asociatilor-fondatori;
 •   un timbru judiciar de 19 lei;
 •   chitanța doveditoare a achitării taxei de timbru judiciar.

Dosarul se depune la Judecătoria pe raza căreia se află sediul și care urmează să vă acorde  personalitatea juridică.

7. Legalizarea încheierii civile (înscrierea în Registrul  asociațiilor și fundațiilor) ;

Certificatul de înscriere, încheierea judecătorească și Statutul sunt cele mai importante acte  ale organizației și dovedesc existența persoanei juridice pe care ați înființat-o.

8. Obținerea certificatului de înregistrare fiscală

Pentru a putea desfășura orice operațiuni financiare aveți nevoie de un Certificat de  Identificare  Fiscală, numit  și Cod Fiscal.

La Administrația Finanțelor Publice de care aparține locația în care aveți sediul, depuneți  un dosar cuprinzând:

 •            Două formulare “cod 010″ (010 (cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1; completate Statut(copie);
 •            Act constitutiv (copie);
 •            Încheierea judecătorească de înființare (copie)
 •            Certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (copie);

9.Obținerea ștampilei și imprimatelor cu regim special

Certificarea actelor emise în numele organizației se face prin semnatura persoanelor  autorizate și parafarea cu o ștampilă.

10. Deschiderea contului bancar

Ca să puteți efectua operațiuni financiare, deschideți-va cont la orice banca va convine,  eventual chiar la banca unde ați depus patrimoniul, pentru simplificarea procedurilor.

11. Modificarea Statutului și a Actului constitutiv

Modificarea Statutului și a Actului Constitutiv trebuie  facută ori  de câte ori aveți de  făcut modificări în aceste acte, de exemplu:

 •           schimbarea denumirii;
 •           schimbarea sediului;
 •           modificarea obiectului de activitate/scopului;
 •           modificarea duratei de funcționare, etc.

 Puteți modifica statutul fie prin act adițional, fie prin refacerea pur și simplu a întregului  statut și a actului constitutiv (actualizarea lor).

Atenție: Pentru primirea de noi membri și retragerea calității de membru se respectă  procedura prevăzută în statutul asociației – aceste chestiuni nu sunt supuse nici unei  proceduri reglementate de lege.

Multumiri pentru distribuire!