3.5. Asociatii si Fundatii - deosebiri

Categorie: LEGISLATIE

Asociațiile sau fundațiile au ca scop desfășurarea de activități fără scop lucrativ. În particular, organizațiile nonprofit pot desfășura și activități economice, rațiunea desfășurării acestora derivând din necesitatea obținerii unor venituri suplimentare care sunt necesare realizării scopului inființării acestor organizații.

În situația în care o organizație nonprofit realizează atât activități cu scop nelucrativ, cât și activități economice, ea este obligată a contabiliza distinct cele două tipuri de activități în evidența contabilă proprie. 

    În consecință, organizația non-profit va avea la sfarșitul exercțtiului financiar două rezultate contabile: 
1. rezultatul din activitatea fără scop lucrativ, denumit 
excedent din activități fără scop lucrativ, dacă veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, sau deficit din activități fără scop lucrativ, în situația inversă; 
2. rezultatul din activitatea economică, denumit 
excedent din activități economice sau, după caz, deficit din activități economice. 
         Determinarea rezultatului impozabil se realizează ca diferență între veniturile și cheltuielile încorporate în rezultatul contabil și se corectează prin adaugarea elementelor nedeductibile fiscal și prin scăderea elementelor neimpozabile. 
          La calculul rezultatului impozabil al organizațiilor nonprofit se au în vedere numai veniturile și cheltuielile aferente activităților economice desfășurate. 
          Rezultatul impozabil și impozitul pe rezultatul brut al activităților economice se calculează și se evidențiază trimestrial, cumulat de la începutul anului fiscal. Impozitul pe rezultatul brut datorat pentru anul în 
curs se calculează ca diferență între impozitul pe rezultat cumulat de la începutul anului și impozitul pe rezultat datorat pentru trimestrul precedent. 

Conform dispozițiilor art.15 alin. 2 si 3 
Codul fiscal , organizațiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri: 

a) cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor; 
b) contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților; 
c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare; 
d) veniturile obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive; 
e) donațiile și banii sau bunurile primite prin sponsorizare; 
f) dividendele și dobânzile obținute din plasarea disponibilităților rezultate din venituri scutite; 
g) veniturile pentru care se datorează 
impozit pe spectacole; 
h) resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări nerambursabile; 
i) veniturile realizate din acțiuni ocazionale precum: 
evenimente de strângere de fonduri cu taxa de participare, serbări, tombole, conferințe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora; 
j) veniturile excepționale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizațiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică; 
k) veniturile obținute din reclamă și publicitate, realizate de organizațiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare și funcționare, din domeniul culturii, cercetării științifice, învățământului, sportului, sănătății, precum și de camerele de 
comerț și industrie, organizațiile sindicale și organizațiile patronale. 

              Organizațiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit și pentru veniturile din activități economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

Principalele deosebiri intre asociații si fundații

1. Asociațiile pot fi înființate de minimum trei persoane, fundațiile pot fi înființate și de o singură persoană.

2. Asociațiile pot desfășura activități și în interesul nepatrimonial al membrilor săi, fundațiile nu pot desfășura astfel de activități; fundațiile pot desfășura activități doar în scopul unui interes general sau al unor colectivități.

3. Pentru înființarea unei asociații, patrimoniul inițial ce trebuie coinstituit se ridică la nivelul salariului minim pe economie (700 lei), în timp ce pentru înființarea unei fundații patrimoniul inițial trebuie să includă bunuri în natură sau numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie (70.000 lei).

4. Ca formă de organizare, asociațiile sunt văzute ca structuri deschise, democratice, care iau pe decizii pe baza votului membrilor săi, pe când fundațiile sunt considerate închise, relativ nedemocratice, reflectând doar voința fondatorilor. Practic, fondatorii vor controla fundația fără alte ingerințe.

5. Asociațiile au adunări generale, care vor decide în cele mai importante aspecte, inclusiv alegerea și revocarea membrilor consiliului director, în schimb, fundația nu are adunare generală, ci doar un consiliu director desemnat de fondatori.

Multumiri pentru distribuire!