3.3. Intreprindere Familiala - etapele infiintarii

Categorie: LEGISLATIE

Documentele necesare înființării întreprinderii familiale

1. Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru -copie;

2. Certificatul de căsătorie (in cazul in care a intervenit schimbarea numelui) – copie;

3. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu:

-  diploma,  certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;

- certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională,  organizată în condiţiile  legii în vigoare la data eliberării acestuia;

- certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de  notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);

- atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;

- orice alte dovezi care să ateste experiența profesională.

4.    Actul care atesta  dovada  dreptului de proprietate asupra imobilului  unde se va stabili sediul social -  se va intocmi  Contract de comodat sau Contract de inchiriere;

5.    Acordul Asociației de proprietari/locatari (dupa caz);

6.    Procura specială de numire a Reprezentantului ;

7.    Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original, la notariat);

8.    Acord de constituire încheiat de membrii familiei

Regimul juridic al întreprinderii familiale

Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai mulți membri ai unei familii.

Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA și titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, aceștia pot cumula și calitatea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care și-au organizat întreprinderea familială.

Membrii unei întreprinderi familiale sunt asigurați în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și au dreptul de a fi asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru somaj, în condițiile

Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiție de validitate. Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, condițiile participării, cotele procentuale în care vor împărți veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale și condițiile de retragere, sub sanctiunea nulității absolute.

Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procure speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toti membrii întreprinderii care au capacitate de exercițiu și reprezentanții legali ai celor cu capacitate de exercițiu restrânsă.

În scopul exercitării activitătii pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială, prin reprezentantul său, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităti economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secțiuni.

Întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu și nu dobândește personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerțului.

În anumite cazuri prevazute de lege, printr-un acord de constituire a întreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectațiune.

Prin acordul de constituire sau printr-un act adițional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectațiune. Dacă membrii întreprinderii convin în unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile întreprinderii.

Membrii întreprinderii familiale sunt comercianți persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerțului și răspund solidar și indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare.

Deciziile privind gestiunea curentă a întreprinderii familiale se iau de către reprezentantul desemnat.

Actele de dispoziție asupra bunurilor afectate activității întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majorității simple a membrilor întreprinderii, cu condiția ca această majoritate să includă și acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor, dacă valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depăseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii și a sumelor de bani aflate la dispozitia întreprinderii la data actului.

Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele prevăzute.

Întreprinderea familială își încetează activitatea și este radiată din registrul comerțului în următoarele cazuri:

a) mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat;

b) mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere.

Cererea de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

În cazul în care membrii întreprinderii familiale au constituit un patrimoniu de afectațiune sau au dobândit bunuri, bunurile se împart conform cotelor prevăzute.

În cazul în care nu a fost constituit un patrimoniu de afectațiune, bunurile dobândite  se impart conform cotelor prevăzute.

Multumiri pentru distribuire!