3.2 Intreprindere Individuala - etapele infiintariii

Categorie: LEGISLATIE

Întreprinderea  individuală  este o forma a PFA – singura  diferență  este aceea că, daca  PFA-ul este  legat strict de autorizarea  persoanei  fizice  pentru  acel  domeniu  pentru care face dovada  pregatirii si experientei sale profesionale, in cazul  persoanei fizice  autorizate aceasta poate avea si personal angajat in cadrul acestei entități,  legate tot de profesia autorizată.

Documentele necasare – întreprindere individuală

1. Carte de identitate sau paşaport  al  titularului  întreprinderii individuale  -  copie;

2. Documente care atestă dreptul de proprietate asupra  spatiului  unde se va stabili sediul social – copie; Se va redacta de către noi un Contract de comodat;

3. Avizul  Asociației de proprietari;

4. Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică titulară a întreprinderii individuale (original, la notariat);

5. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională ,după caz,  sunt:

  • diplomă,  certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
  • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
  • certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
  • atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
  • atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
  • orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale

Întreprinderea individuală nu dobândeste personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comertului.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comertului.

Pentru organizarea și exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terțe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alți întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale poate cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functionează atât în acelasi domeniu, cât si într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care si-a organizat întreprinderea individuală.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale este asigurat în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si al asigurărilor pentru somaj, în condițiile prevăzute de lege.

Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolvență, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 , cu modificările ulterioare.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale îsi încetează activitatea si este radiat din registrul comerțului în următoarele cazuri:

a) prin deces;

b) prin voința acestuia;

Cererea de radiere, însotită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

În cazul decesului titularului întreprinderii individuale, moștenitorii pot continua întreprinderea, dacă își manifestă voința, printr-o declaratie autentică, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Când sunt mai multi moștenitori, acestia își vor desemna un reprezentant, în vederea continuării activității economice ca întreprindere familială.

Multumiri pentru distribuire!