Programul National De Reforma

Categorie: LEGISLATIE

Rata de ocupare asumată de România trebuie să ajungă la 70% pentru grupa de vârstă 20 – 64 la orizontul anului 2020. Măsurile prioritare vizate în acest sens sunt grupate pe 4 direcţii de acţiune:

a)Îmbunătăţirea funcţionării pieţei muncii prin:

- flexibilizarea relaţiilor de muncă în contextul abordării naţionale a principiilor flexisecurităţii

- flexibilizarea relaţiilor de muncă, a sistemului de negociere a contractelor colective, elaborarea  Codului Dialogului Social, modificarea legislaţiei privind sindicatele şi patronatele şi cea privind soluţionarea conflictelor de muncă;

- dezvoltarea sistemelor complementare de pensii private;

- constituirea Fondului de garantare a pensiilor private, organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiei pentru pilonii II şi III administraţi privat, introducerea pensiilor în regim ocupaţional.

b) Facilitarea tranziţiilor de la şomaj sau inactivitate către ocupare prin:

- asigurarea tranziţiei rapide de la perioadele de şomaj sau inactivitate către ocuparea unui loc de muncă - modificarea cadrului legal privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării

forţei de muncă şi a Legii nr. 279/2005 (se va face click pentru a putea vizualiza Legea http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L279%20R-2005.pdf  ) privind ucenicia la locul de muncă pentru a facilita inserţia tinerilor pe piaţa muncii, focalizarea pachetului de măsuri de stimulare a ocupării pe consolidarea capacităţii individuale de a căuta un loc de muncă, operaţionalizarea sistemului de investigare periodică a pieţei muncii;

- dezvoltarea capacităţiiinstituţionale a Serviciului Public de Ocupare – creşterea calităţii serviciilor de ocupare, dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii de învăţământ, furnizori de servicii de ocupare şi formare, mediul asociativ, modernizarea sistemului informatic al ANOFM;

- asigurarea unei interacţiuni eficiente între sistemul de asistenţă socială şi cel de ocupare - condiţionarea mai fermă a acordării ajutoarelor sociale de disponibilitatea beneficiarilor de a ocupa un loc de muncă şi de a participa la programe de dezvoltare a competenţelor profesionale; întărirea controlului cu privire la acordarea ajutoarelor sociale.

c) Consolidarea competenţelor profesionale ale forţei de muncă prin:

- dezvoltarea instrumentelor în domeniul calificărilor;

- definitivarea Cadrului Naţional al Calificărilor; revizuirea Clasificării Ocupaţiilor din România; elaborarea analizelor ocupaţionale, standardelor şi calificărilor;

- stimularea formării profesionale continue (FPC) - sprijinirea formării profesionale a angajaţilor, facilitarea accesului persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile la FPC, implicarea partenerilor

sociali în planificarea ofertelor de educaţieşi formare pentru a realiza convergenţa între sistemul educaţional şi cerinţele pieţei muncii.

d) Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor rezidente în mediul rural, a tinerilor şi a femeilor prin:

- diversificarea activităţilor economice în mediul rural şi modernizarea sectorului agricol - dezvoltarea activităţilor economice, îmbunătăţirea infrastructurii fizice în spaţiul rural şi a accesului populaţiei la serviciile publice de bază;

- promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor şi femeilor;

- dezvoltarea infrastructurilor de afaceri, înfiinţarea de întreprinderi de către tineri şi promovarea antreprenoriatului în rândul femeilor.

Multumiri pentru distribuire!