Documentele programatice asumate de România despre parteneriat

Categorie: Uncategorised

Parteneriatul este modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun. 

Rolul parteneriatului la nivel naţional: Relevanţa parteneriatului în implementarea POS DRU rezidă, cu deosebire, în multitudinea provocărilor, dar şi a oportunităţilor existente în ceea ce priveşte modernizarea sistemelor educaţionale şi de formare profesională, învăţarea pe tot parcursul vieţii, promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă şi a incluziunii sociale.

Rolul parteneriatului la nivel regional: Pactele regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială sunt acorduri de parteneriat încheiate între actori relevanţi la nivel regional pentru sectorul ocupării şi al incluziunii sociale şi pun bazele unei structuri de parteneriate la nivel teritorial.

Rolul parteneriatului la nivel local:  construirea parteneriatelor la nivel local adesea este legată de ideea de susţinere reciprocă în definirea şi oferirea unui răspuns la nevoile locale .

Parteneriatele bazate pe o anumită arie de dezvoltare locală pot furniza un mecanism pentru instituţiile de la nivel local, în mod particular, pentru a munci împreună şi a–şi adapta politicile, astfel încât acestea să reflecte mai bine nevoile oamenilor şi economia de la nivel local.

Documente programatice asumate de România despre parteneriat:

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi socială(Cohesion Policy), menit să ofere o concepţie coerentă şi stabilă privind dezvoltarea statelor membre ale Uniunii Europene, transpusă în priorităţi de dezvoltare, programe, proiecte, în concordanţă cu principiul programării fondurilor structurale. În contextul aderării României la UE în anul 2007, PND are rolul major de a alinia politica naţională de dezvoltare la priorităţile comunitare de dezvoltare, prin promovarea măsurilor considerate stimuli de dezvoltare socio-economică durabilă la nivel European.

Elaborarea PND 2007-2013 s-a realizat conform prevederilor HG nr. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare, care stabileşte principiile metodologice, cadrul de lucru inter–instituţional şi mecanismele de consultare partenerială. 

În conformitate cu principiul european al parteneriatului, în procesul de elaborare a PND 2007-2013, pe lângă autorităţile publice, au fost consultaţi şi parteneri neguvernamentali reprezentativi: organisme regionale, sindicate,patronate, instituţii de cercetare şi învăţământ superior, organizaţii neguvernamentale etc. Consultările parteneriale au avut loc în cadrul structurilor parteneriale constituite pentru elaborarea PND conform HG nr. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare.

PND 2007-2013 a fost aprobat de Guvernul României în şedinţa din 22 decembrie 2005. 

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) reprezintă documentul strategic naţional prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune). CSNR face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare, stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, şi priorităţile la nivel european - Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 şi Strategia Lisabona revizuită. Aceasta a fost adoptată de Comisia Europeană la data de 25 iunie 2007.

CSNR a fost elaborat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, într-un larg parteneriat cu structuri ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii şi organizaţii neguvernamentale.

Programe Operaţionale: Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 reglementează cadrul instituţional, de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale (această hotărâre a abrogat HG 497/2004, republicată).

Programele operaționale sunt urmatoarele:

1)Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE);

2)Programul Operaţional Sectorial – Infrastructura de transport (POST);

3)Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu);

4)Programul Operaţional Regional (POR);

5)Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU);

6)Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA);

7)Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (PO AT);

8)Programe Operaţionale de Cooperare Transfrontalieră;

Documentul Cadru de Implementare a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane (POS DRU) este un document elaborat de Autoritatea de Management în colaborare cu organismele intermediare.

Structura acestui document este alctuită astfel încât beneficiarii (ministere, agenţii guvernamentale, institutii  publice, parteneri sociali, societatea civilă, alte entităti relevante, 

precum si parteneri din alte State Membre şi cetăţeni) să aibă acces la informaţiile necesare în ceea ce priveşte implementarea obiectivelor POS DRU.

Un domeniu important în cadrul documentului cadru de implementare este domeniul major de intervenţie 3.3( D.M.I 3.3)- Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă.

Acest Domeniu Major de Intervenție( DMI) va sprijini consolidarea capacităţii partenerilor sociali şi a organizaţiilor societăţii 

civile de a contribui la creşterea ratei de ocupare, la îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii 

muncii, precum şi la promovarea incluziunii sociale. 

În vederea promovării şi stimulării principiului parteneriatului, în cadrul acestui DMI va fi acordat sprijin pentru măsurile şi activităţile întreprinse în comun de partenerii sociali. Astfel, 

vor fi sprijinite Pactele Regionale şi Parteneriatele Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială. Pentru asigurarea operaţionalităţii acestor pacte, vor fi promovate intervenţiile necesare asigurării şi funcţionării secretariatelor tehnice permanente ale acestora, în conformitate cu regulamentele comunitare

 Documentul cadru de implementare a  fost aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Șanse şi al Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013.

 

Multumiri pentru distribuire!