Generalitati despre parteneriat in politica de coeziune economica si sociala

Categorie: Uncategorised

Politica de coeziune se înfăptuieşte în principal prin intermediul  Fondurilor  Structurale, reformate de mai multe ori în cursul anilor şi supuse unor principii fundamentale de funcţionare, ceea ce va disciplina utilizarea fondurilor.Aceste principii, introduse prin reforma din1988, sunt: programarea,parteneriatul,adiţionalitatea, concentrarea.

Principiul parteneriatului  este una dintre pietrele unghiulare ale politicii de coeziune  comunitară. Acesta îşi are originile în Tratatul de  la Roma din 1957, când a fost creat  Fondul Social  European (FSE). 

1.Parteneriatul prevede participarea la programarea intervenţiilor şi a părţilor terţe( instituţii locale şi parteneri sociali) alături de statele membre şi de instituţii comunitare. 

Anul1988 a marcat o nouă etapă, odată cu instituirea  acestui  principiu ca  instrument  comun  pentru  fondurile structurale. La început, parteneriatul  s-a  concentrat  doar  pe  actorii  economici  şi  sociali tradiţionali. În prezent, el  include  „orice  alt organism  adecvat  care  reprezintă  societatea  civilă,  partenerii  de mediu, organizaţiile  neguvernamentale  şi  organismele însărcinate  cu  promovarea  egalităţii  între bărbaţi  şi femei”. Această  evoluţie reflectă  obiectivul  strategic  al  bunei guvernanţe, reafirmat  recent în Strategia Europa 2020.

Acțiunea în favoarea creșterii economice și a creării de locuri de muncă necesită atât asumarea responsabilității la cel mai înalt nivel politic, cât și mobilizarea tuturor părților interesate din Europa.

Parteneriatul a fost identificat, prin urmare, ca fiind un element-cheie pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020.Parteneriatul a reprezentat, de asemenea, pentru o lungă perioadă de timp, unul dintre. principiile cheie pentru implementarea fondurilor care fac obiectul cadrului strategic comun al Uniunii Europene (fondurile CSC). 

Principiul parteneriatului presupune o strânsă cooperare între autoritățile publice la nivel național, regional și local în statele membre, precum și cu sectorul privat și sectorul terțiar. Partenerii ar trebui să fie implicați activ pe parcursul întregului ciclu de programare — pregătire, punere în aplicare, monitorizare și evaluare.Parteneriatul trebuie să fie privit în strânsă legătură cu abordarea bazată pe guvernanța pe mai multe niveluri și cu principiile subsidiarității și proporționalității. 

Guvernanța pe mai multe niveluri reprezintă o acțiune coordonată a Uniunii Europene, a statelor membre și a autorităților locale și regionale, bazată pe parteneriat și vizând elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE.

Regulamentul privind dispozițiile comune solicită statelor membre să organizeze un parteneriat cu:

 (a) autoritățile competente regionale, locale, urbane și alte autorități publice;

 (b)partenerii economici și sociali ;

 (c) organisme care reprezintă societatea civilă, inclusiv partenerii în domeniul protecției mediului, organizațiile neguvernamentale și organismele responsabile pentru promovarea egalității și a nediscriminării. Parteneriatul trebuie organizat în conformitate cu cadrul instituțional al fiecărui stat membru. În statele membre descentralizate, regiunile vor juca un rol cheie în organizarea parteneriatului.

 

Pentru FSE, implicarea partenerilor economici și sociali în parteneriat este esențială.

Autoritățile regionale și locale vor fi, de asemenea, parteneri cheie, la fel ca și camerele de comerț, organizațiile de întreprinderi, asociațiile pentru instruirea lucrătorilor, instituțiile de învățământ și formare, prestatorii de servicii sociale și de sănătate, ONG-urile și organizațiile care au dezvoltat o expertiză în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, al nediscriminării și al incluziunii sociale, care au legături strânse cu grupurile defavorizate, cum ar fi persoanele cu handicap, migranții, romii ….

Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, legat de dispoziţiile generale privind Fondurile structurale, apărut după un proces de lungă durată şi precedat de numeroase documente pregătitoare , a reprezentat un moment cheie în procesul de programare a Fondurilor Structurale pentru perioada 2000-2006. Acesta a definit în mod fundamental principiile generale  şi liniile comune care reprezintă o bază de referinţă care trebuie luată mereu în calcul pe toată perioada desfăşurării  procesului de programare a intervenţiilor. Printre diversele aspecte importante abordate în Regulamentul 1260/99 se întrevede o hotărâre de a relansa şi întări principiul Parteneriatului în cadrul Fondurilor  structurale care, introdus cu reforma din 1998 a fondurilor, a întâmpinat în diverse perioade de programări, numeroase obstacole şi dificultăţi în vederea aplicării sale concrete. Iniţial Parteneriatul aşa cum era prevăzut in reforma din 1988 ca singură legătură între Stat, Comisie şi autorităţile competente de la nivel regional şi local a fost extins în cadrul dezvoltării regulamentelor din 1993 cu introducerea explicită, fie a autorităţilor de mediu ,fie a părţilor economice şi sociale desemnate de fiecare Stat, conform legislaţiei în vigoare din acesta. Convocarea tuturor părtilor interesate avea ca obiectiv garantarea controlului asupra eficacităţii acţiunii comunitare şi a impactului socio-economic .In paralel, prin reforma din 1988 se înfiinţau Comitetele de Monitorizare ale Parteneriatului în fazele de implementare, cărora le erau atribuite funcţii de constatare, verificare şi ajustare pentru intervenţiile Fondurilor comunitare în implementarea fiecărui program şi ale cărui obiective, instrumente şi metode urmau să fie precizate ulterior în revizia din 1993, ca rezultat a importanţei crescânde acordate de către Comisie , transparenţei alegerilor şi a evaluării-monitorizării intervenţiilor. 

Alegerea ulterioară de aprofundare a principiului Parteneriatului, formulată în Regulamentul 

1260/1999(CE), pleacă de la constatarea nivelului insuficient de implicare a tuturor partenerilor instituţionali şi sociali prevăzuţi de legislaţia comunitară şi realizat in perioada 1994-1999.

Dacă , pe de o parte s-au regăsit progrese considerabile în implicarea unora dintre subiecţi, cum ar fi autoritaţile regionale, pe de altă parte, principalele carenţe au fost reprezentate de implicarea insuficientă a autorităţilor locale, cea a autorităţilor de mediu şi ale părţilor sociale.

 

REGULAMENTUL 1260/1999

 

Capitolul 4 . Organizare

 

ART . 8

Complementaritate şi parteneriat

1. Acţiunile comunitare vor completa sau contribui la operaţiunile corespondente naţionale. Acestea vor fi elaborate în strânsă consultare, denumită în continuare “parteneriat”, între Comisie şi statul membru, împreună cu autorităţile şi organismele desemnate de statul membru în cadrul regulilor sale naţionale şi practicilor curente, şi anume:

• autorităţile regionale şi locale şi alte autorităţi publice competente;

• parteneri economici şi sociali;

• orice alte organisme relevante competente în acest cadru.

Parteneriatul va fi condus în conformitate deplină cu puterile instituţionale, legale şi financiare respective ale fiecărui partener, aşa cum este definit în primul sub-paragraf.

La desemnarea celui mai reprezentativ parteneriat la nivel naţional, regional, local sau de alt fel, statul membru va crea o asociere largă şi eficace a organismelor relevante, potrivit regulilor şi practicilor naţionale, ţinând cont de nevoia de a promova egalitatea dintre bărbaţi şi femei şi dezvoltarea viabilă prin integrarea protecţiei mediului înconjurător şi îmbunătăţirea cerinţelor.

Toate părţile desemnate, denumite în continuare “parteneri”, vor fi parteneri care urmăresc un ţel comun.

2. Parteneriatul va acoperi pregătirea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei. Statele membre vor asigura asocierea partenerilor relevanţi în diferite etape ale programării, ţinând cont de limitele de timp pentru fiecare etapă.

Parteneriatul este o relatie între două sau mai multe persoane, care prin încheierea sa da nastere la drepturi si obligatii reciproce în sarcina Partenerilor.

Conventiile legal facute au putere de lege între părtile contractante, iar acestea trebuie executate cu bună-credinţă.

 

 

Multumiri pentru distribuire!